Algemene voorwaarden

 1. Alle offertes van ATELIER TRÆ zijn steeds vrijblijvend en blijven slechts geldig gedurende de periode dewelke expliciet wordt vermeld op de offerte. Bij gebreke van vermelding van een expliciete optieperiode is de offerte geldig gedurende een beperkte periode van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum.
 2. Facturen zijn enkel betaalbaar via overschrijving of met bancontact.
  Op de facturen die niet betaald zijn op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlsintrest van 1% per maand vanaf de vervaldag , en een forfaitaire vergoeding van 10%, aangerekend.
 3. In de mate dat de opdrachtgever enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft ATELIER TRÆ het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met deze overeenkomst, alsook met alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen. Tevens houdt ATELIER TRÆ zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te ontbinden.
 4. De door ATELIER TRÆ geleverde goederen en materialen blijven eigendom van ATELIER TRÆ tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen. Alle klachten betreffende de staat van de geleverde goederen alsook betreffende de facturen dienen, om geldig te zijn, binnen de 48 uur na de levering, respectievelijk na de ontvangst, ter kennis worden gebracht per aangetekend schrijven aan ATELIER TRÆ, met daarin een duidelijke omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee de betreffende werken en materialen zijn gefactureerd.
 5. Wat betreft de geleverde materialen, is de waarborg van ATELIER TRÆ beperkt tot de waarborgen die door de respectievelijke fabrikanten van de materialen verleend worden. Alleszins zal de waarborg zich steeds beperken tot de herstelling of de vervanging van de onderdelen. Elke vorm van gevolgschade en andere rechtstreekse en onrechtstreekse schade kan niet gevorderd worden. De garantie vervalt indien de geleverde materialen

  oneigenlijk gebruikt worden en niet onderhouden worden zoals het een goed huisvader betaamt. Eveneens vervalt de waarborg indien er wijzigingen worden aangebracht, herstelling door een derde of vervanging door niet originele elementen.
  Voor het overige, kan ATELIER TRÆ slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover wordt bewezen dat een zware fout of zware nalatigheid werd begaan, in geval van opzet of indien een verbintenis niet werd uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid van ATELIER TRÆ is alleszins beperkt tot herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die wordt geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade.

 6. In geval van overmacht of toeval bevrijdt ATELIER TRÆ zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van ATELIER TRÆ en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen.
 7. In geval van annulatie of weigering van de opdrachtgever tot aanvaarding van de bestelling behoudt ATELIER TRÆ zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden lastens de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van minstens 30% van de totale verkoopprijs/aannemingsprijs, onder voorbehoud van ATELIER TRÆ om een hogere schadevergoeding te vorderen. De opdrachtgever is evenwel gehouden tot betaling van de volledige verkoopprijs in het geval ATELIER TRÆ de productie, bestelling of plaatsing van bestelde goederen heeft aangevat.

  Het Belgisch recht is van toepassing.